top of page
Onderzoek Lezen en/of Spelling
(ook: dyslexie)
Onderzoek Ernstige Dyslexie (ED)

Op het moment dat uw kind moeite heeft met lezen en/of spellen, dan kan er sprake zijn van dyslexie. Binnen het onderzoek wordt nagegaan of hier sprake van is, of dat er misschien een andere verklaring is voor de lees- en/of spellingproblemen. Daarom kijken we ook naar de intelligentie, het geheugen, het automatiseren of andere leervoorwaarden zoals de aandacht en concentratie.

Onderzoek naar lees- en spellingproblemen valt onder niet-vergoede zorg, tenzij voldaan wordt aan de toelatingscriteria voor de regeling voor Ernstige Dyslexie (ED). Zie ook hiernaast: 'Onderzoek Ernstige Dyslexie'.

Benodigde informatie vanuit de ouder(s): 

 • toestemmingsformulier, ondertekend door beide gezagsdragende ouders 

 • ontwikkelingsvragenlijst

 • vragenlijst kenmerken

Wij vragen voor u bij school het volgende op: 

 • intake leerkracht

 • vragenlijst kenmerken in geval van basisonderwijs

 • vragenlijst kenmerken in geval van voortgezet onderwijs

In geval van sterke vermoedens van dyslexie kan de basisschool besluiten het dyslexiedossier van uw zoon/dochter voor te leggen aan de gemeente.  Er dient dan sprake te zijn van:

 • herhaaldelijke zwakke tot zeer zwakke scores op de DMT-toetsen en Cito Spelling

 • onvoldoende vorderingen ondanks intensieve extra ondersteuning en oefening

 • duidelijke beperkingen van de lees- en/of spellingvaardigheden zonder dat een andere verklaring waarschijnlijker lijkt

 

De gemeente beoordeelt of uw kind kan worden toegelaten tot de regeling voor Ernstige Dyslexie. U ontvangt dan een beschikking voor Dyslexiezorg. Op basis hiervan wordt het onderzoek vergoed. Dit onderzoek heeft dezelfde opzet als het beschreven onderzoek naar lezen en/of spellen. Indien na onderzoek inderdaad sprake is van Ernstige Dyslexie dan is vergoede dyslexiebehandeling onderdeel van deze regeling.

Benodigde informatie vanuit de ouder(s): 

 • de beschikking Dyslexiezorg vanuit de gemeente incl. Leerlingdossier Dyslexie

 • toestemmingsformulier, ondertekend door beide gezagsdragende ouders 

 • ontwikkelingsvragenlijst 

 • vragenlijst kenmerken 

 

Wij vragen voor u bij school het volgende op: 

 • intake leerkracht 

bottom of page